Görev ve Sorumluluklarımız

 Daire Başkanı ve Görevleri:

a) Daire Başkanı; Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, iş bölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama yetkilerine sahiptir. Yetkilerini, Yönetim Kurulu ve Rektörlüğe karşı sorumlu olarak genel yönetim ilkelerine ve yönetmelik hükümlerine göre kullanır.

b) Daireyle ilgili harcamalarda tahakkuk memurudur.

c) Dairenin yıllık ve döner sermaye bütçe ve çalışma programı tasarısını hazırlar, daire yönetim kuruluna sunar.

d) Dairede görevlendirilecek kişilerin seçimlerini yaparak, ilgili yasa ve yönetmelik uyarınca atamalarının yapılmasını Genel Sekreterlik kanalıyla Rektörlüğe önerir.

e) Dairenin verdiği hizmetlerin neler olduğunu uygun araçlardan yararlanarak bütün öğrencilere duyurulmasını, bu hizmetlerden olabildiğince öğrencinin yararlanabilmesini sağlar.

 Dairede Yürütülecek Başlıca Hizmetler Şunlardır:

a) Sağlık Hizmetleri,

b) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri,

c) Sosyal Hizmetler,

d) Kültürel Hizmetler,

e) Spor Hizmetleri.

Sağlık Hizmetleri

a) Üniversite öğrencileri, çalışanları ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu bireyler için koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti vermek.

b) Öğrencilere, gerektiği zamanlarda koruyucu aşılar uygulamak,

c) Öğrencilerle, üniversitede görevli diğer personel için, sağlıklarını korumak, bu konuda bilgilerini arttırmak ve eğitmek amacıyla seminer düzenlemek, ilgili filmleri göstermek ve gerekirse broşürler hazırlamak,                                             

d)Her türlü spor ve kültürel faaliyetlerde ilkyardım müdahalesinde bulunmak, gerekli durumlar da sevkini sağlamak.

e) İleri tetkik ve tedavi olması gereken hastaların, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirme ve sevkini sağlamak.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri olarak öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitime veya meslek ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar ve bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetleri yürütür:

a) Yeni gelen öğrencilere, üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak,                                                        

b) Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, 

c) Duygusal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danışma yapmak. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına ve çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak,

d) Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce ön görüşme yapılmasını ve gerektiğinde onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek.

Sosyal Hizmetler

Dairede, Sosyal Hizmetler olarak aşağıdaki hizmetler yürütülür:

a) Öğrencilerin beslenme ve yemek bursu ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak,

b) Öğrencilerin burs başvurularında imkanlar dahilinde destek vermek.

Kültür Hizmetleri

Dairede kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını da temin etmek amacıyla aşağıda gösterilen hizmetler yürütülür:

a) Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla çeşitli faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

b) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik gibi benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.

c) Öğrencilerin ders dışında sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek için topluluklar kurulmasını desteklemek ve etkinliklerine katkı sağlamak. 

Spor Hizmetleri

Dairede; spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalışanların milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne, etik değer ve davranış ilkeleriyle sorumluluk bilincine sahip, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda temayüz etmiş bir neslin yetiştirilmesi için; onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yönelterek boş zamanlarını değerlendirip  ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere aşağıdaki hizmetler yürütülür:

a)  Grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek, spor birlikleri kurmak,

b) Bu amaçlarla kurulmuş bulunan yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.

c) Üniversitenin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını, personellerin planlı bir şekilde çalışmalarını ve bir merkezden yönetilmelerini sağlamak.

 d) Üniversitenin tüm spor tesislerinde öğrenci ve çalışanlarına serbest kullanım ve çeşitli branşlarda kurs olanakları sağlamak.